GEROX-METODEN

Alltid kombinationen värmepumpar och fjärrvärme

Tryggt och miljöriktigt samt ekonomiskt mycket fördelaktigt

Med GEROX-METODEN kompletterar vi befintligt fjärrvärmebaserat system för värme och varmvatten med värmepumpar i syfte att förbättra fastighetsägarens driftekonomi för uppvärmning med hjälp av gratis miljövänlig förnybar energi.

Den förnybara energin hämtas ur borrade energibrunnar på tomten under fastigheten. Den energi som finns i berggrunden är lagrad solenergi som från år till år fylls på med ny solenergi. Systemet är som en stor värmeväxlare som med hjälp av en eller flera eldrivna värmepumpar koncentrerar värmen så den kan användas för att värma fastigheten.

GEROX-METODEN är välbeprövad, driftsäker och finns i över 100 bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter huvudsakligen i Stockholmsregionen.

Alltid fjärrvärme för all tappvarmvattenproduktion

Tryggt och tekniskt bästa lösningen

När värmepumpar enbart levererar energi för uppvärmning behöver inte ackumulatortankar uppta värdefullt utrymme i källaren, som ändå inte räcker till vid de stora tappvarmvattenbehov som uppstår morgon och kväll i ett flerfamiljshus.

Värmepumpar presterar också bäst vid uppvärmning av fastigheten. Som en bonus ökar också driftsäkerheten.

Med GEROX-METODEN håller vi ner returtemperaturen till fjärrvärmenätet vilket i många fall ger en bonus från fjärrvärmebolaget.

Alltid digital driftövervakning med larmmottagning dygnet runt

Tryggt med säker övervakning inkl. statistikuppföljning

"Att mäta är att veta"

- lär Werner von Siemens ha sagt redan på 1800-talet.

Digitalisering är en allt viktigare komponent i ett effektivt förvaltande av fastigheter. I Gerox entreprenader ingår därför alltid tjänsten DRS-live som är en webbaserad tjänst som möjliggör uppföljning av fastighetens olika driftdata i realtid och historiskt genom olika vyer som t.ex. flödesbilder, tabeller och grafer.

För detta har vi valt den säkraste digitaliseringsplattformen som finns på marknaden, utan att för den skull göra avkall på tillgängligheten.

Vi kopplar upp de komponenter som är viktiga för fastighetens värme- och varmvattensystem och ser till att fastighetsägaren och/eller förvaltaren får information om något börjar krångla. Vår ambition är att upptäcka eventuella driftproblem innan de boende blir påverkade. Med DRS erhåller fastighetsägaren och/eller förvaltaren larmövervakning dygnet runt.

Självklart kopplar vi även upp annan, för fastighetsägaren viktig, utrustning så som luftbehandlingsaggregat mm vid installation eller senare när behov uppstår.

Alltid fem års service

Tryggt och bekymmersfritt

Vår entreprenadgaranti är fem år. I vår strävan efter att få en bibehållen långsiktig relation med fastighetsägaren ingår vårt serviceprogram (DRS - Driftövervakning, Rapportering och Service) i alla våra entreprenader.

Vårt serviceteam följer årligen upp anläggningen för att tidigt upptäcka eventuella problem som kan påverka driften på sikt. Fastighetsägaren utbildas också för att lära sig hur anläggningen fungerar och erhåller drift- och skötseldokumentation både i pappersformat och digitalt via vår kundsida DRS-live.

Varför välja Gerox som totalentreprenör?

Trygghet att det ingår fem års service och driftövervakning samt larmmottagning dygnet runt.
Värmepumpar i kombination med fjärrvärme med en säker digitaliseringsplattform i Gerox SmartBox.
Kvalitetssäkring, driftövervakning, energi- och effektstatistik, temperatur- och tryckkontroll, COP angivelse och larmmottagning dygnet runt samt där fem (5) års årligt serviceåtagande alltid ingår.

Fördelar med GEROX-METODEN

Ni blir mindre beroende av fjärrvärmen, men bibehåller säkerheten och låga säsongspriser
Ni nyttjar gratis förnybar energi från berget/frånluften
Största delen av fastighetens uppvärmning sker med förnybar energi
Tappvarmvattnet produceras även fortsättningsvis med fjärrvärme
Trygghet med Driftövervakning och fem års serviceåtagande

Läs mer

Se vår DEMO-sida för DRS-live.

Naturskyddsföreningens artikel om fjärrvärme och nackdelarna med förbränning av importerade sopor.

"Vi eldar mer sopor i Sverige än någonsin. Nästan en fjärdedel av soporna som eldas i svenska värmeverk importeras, det mesta från Norge och Storbritannien. Men att elda sopor leder till utsläpp av giftiga ämnen. Exakt hur stora utsläppen är vet ingen. Den lönsamma branschen motsätter sig nya krav på mätningar."

Adressuppgifter

Postadress:

Gerox AB (publ)
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Besöksadress:

Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Fakturaadress:

Gerox AB (publ)
c/o Ekonomibyrån Melin & Worge AB
Lindövägen 72
602 28 Norrköping

Organisationsnummer:

556814-4991